Clubinfo

 
 

Missie

Wij willen als dynamische karateclub:

Een volledig sportaanbod aanbieden aan zowel kinderen (vanaf 7 jaar) als volwassenen waarbij karate zal beschouwd worden als:

 • Zelfverdediging
 • Fysieke trainingswijze
 • Vormende activiteit
 • Levensbeschouwing
 • Bewegingsrecreatie
 • Wedstrijdsport

In de vorm van de zuivere shotokan stijl.

Met het oog voor de basisprincipes van het moderne karate:

 • Eerlijkheid
 • Hoffelijkheid
 • Nederigheid
 • Moed
 • Zelfcontrole

Volgens de richtlijnen uitgevaardigd door de Japan Karate Association (JKA) doorgegeven via de Belgische en Vlaamse karate instanties en de karateschool JKA Vlaanderen.

 

Visie

De nodige technieken en tactieken aanleren en bijschaven die de leden in de mogelijkheid stellen het karate in al zijn aspecten (recreatief of competitief) te beoefenen, naargelang de persoonlijke fysieke eigenschappen en mogelijkheden.

Zorgen voor een aangepaste medische begeleiding (bijstand bij ongeval, cursus EHBO, contract met kinesitherapeut, aanwezigheid van verbandkist, …).

De trainingen wetenschappelijk en sportspecifiek uitbouwen door, als trainer, gebruik te maken van het cursusaanbod van BLOSO en de Vlaamse Trainersschool alsook door het volgen van de federatie eigen cursussen.

Nadruk leggen op de tradities eigen aan het karate.

Een strikte dojo-etiquette doen naleven.

Activiteiten buiten de normale clubwerking organiseren (gasttrainers, stages,…).

Activiteiten organiseren buiten de club (wafelenbak, clubweekend, …).

Samenwerking zoeken met de stedelijke sportdienst en andere clubs.

Jaarlijkse info- en inspraakvergadering organiseren met deelname van ouders en leden.

Een doorzichtig financieel beleid voeren door het opstellen van een begroting, waarbij de inkomsten ten goede moeten komen van de leden.

Promotie voeren naar buiten toe (initiatielessen in scholen, artikels in de krant,…).

Individueel begeleiden van beginnelingen.

Hoger gegradueerde lesgevers uitnodigen.

Investeren in materialen die toelaten om technieken optimaal te laten inoefenen en uitvoeren.

Alle trainers aanmoedigen om sport- of club gerichte cursussen te volgen.

Deelnemen aan de initiatieven van de Provinciale werking (jeugdoefenwedstrijden, karatekamp jeugd, jeugdstage te Gent, …).

Online ondersteuning bieden via een up to date gehouden website en forum.

 

Adres

Sporthal Ninove
Parklaan 15
9400 Ninove

 

Trainingsuren

Jeugd (-14 jaar)
Woensdag van 18u30 tot 20u
Zaterdag van 16u00 tot 17u30

Volwassenen (+14 jaar)
Donderdag van 19u tot 21u
Zaterdag van 17u30 tot 19u30

Eventuele wijzigingen aan dit uurrooster zijn terug te vinden op onze kalender pagina.
 

Prijzen

 Lidgeld (1)Verzekering (2)BoekjeTotaal
Jeugd (-14j)€ 80€ 35gratis€ 115
Volwassenen (+14j)€ 110€ 35gratis€ 145
 
(1)
 • Jaarlijks te betalen voor een trainingsperiode van augustus t.e.m. juni
 • Voor wie later op het seizoen start met karate, zijn er aangepaste prijzen
 • Per bijkomend lid van eenzelfde gezin is er een reductie van € 10
(2)
 • Jaarlijks te betalen aan de club die alles administratief in orde brengt bij de Vlaamse Karate Federatie vzw
De eerste drie lessen zijn gratis.
Voor de eerste lessen is loszittende, sportieve kledij voldoende. U kunt een karate kimono bestellen bij de hoofdlesgever.

Wenst u zich aan te sluiten, vul dan de aansluitingsfiche (download hier) volledig in, klik daarna hier om het door te sturen.

Een aantal mutualiteiten en ziekenfondsen bieden hun leden een sportvoordeel aan waarbij u een deel van het gestorte lidgeld terug betaald krijgt. Hieronder enkele links naar de verschillende aanbieders:

Ook mensen met een kansenpas zijn welkom in onze club (meer info over kansenpas beleid van Ninove hier)

 

Clubstructuur

Algemene Vergadering
Karateclub Hiryu Ninove VZW
Raad van bestuur
 • Voorzitter: Philip Decommere
 • Secretaris: Karen Mariën
 • Penningmeerster: Imelda Van Den Steen
 • Clubverantwoordelijke: Frank Van de Mergel
Leden van de algemene vergadering
 • Kurt Horrie
 • Luc Cambier
 • Ragnvald Coeck
 • Annick Van Den Spiegel
 • Kris Van Hamme
 • Jurgen Tuypens
 • Tiemen Van Der Straeten
 
Technische Organisatie
Technisch verantwoordelijke

Frank Van de Mergel
5de dan JKA
VTS trainer B
Clubexaminator niveau A
Trainers jeugd en volwassenen

 • Frank Van de Mergel (VTS trainer B, 5de dan JKA)
 • Dimitri Beeckman (VTS instructeur B, 4de dan JKA)
 • Tiemen Van Der Straeten (VTS instructeur B, 4de dan JKA)
 • Stephane Duran (VTS initiator, 4de dan JKA)
 • Imelda Van Den Steen (VTS aspirant initiator, 3de dan JKA)
 • Kurt Horrie (VTS trainer B, 2de dan JKA)
 • Evy Leroux (VTS trainer B, 2de dan JKA)
 • Philip Decommere (2de dan JKA)
 • Dimitri Van Der Straeten (2de dan JKA)
 • Erik Nolf (VTS aspirant initiator, 1ste dan JKA)
 • Annick Van den Spiegel (VTS aspirant initiator, 1ste dan JKA)
 
Ondersteunende Organisatie
Verantwoordelijke website
 • Tiemen Van Der Straeten
 

ContactadresssenAanspreek Persoon Integriteit (API)

 

Interne reglement

1. Doelstelling

Dit intern reglement regelt de relatie tussen Karateclub Hiryu Ninove vzw (hierna de vzw genoemd) en haar werkende en toegetreden leden - karatebeoefenaars.
Het intern reglement is voor iedereen consulteerbaar op de website van de club.
Elk werkend en toegetreden lid wordt geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en aanvaardt dit door het lidmaatschap.
Indien wijzigingen worden aangebracht, worden de werkende en toegetreden leden hiervan op de hoogte gebracht.

2. Lidmaatschap (leden en toegetreden leden - karatebeoefenaars)

De werkende leden (= leden van de vzw volgens het geldend ledenregister) en toegetreden leden (= zij die karate beoefenen doch geen lid zijn van de AV van de vzw moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ze zijn in het bezit van een geldige vergunning bij Karate Vlaanderen vzw;
 • ze volgen de geldigheid van hun vergunning zelf op (de vergunningen worden betaald via de club);
 • ze hebben hun jaarlijks lidgeld betaald aan Karateclub Hiryu Ninove vzw;
 • ze gedragen zich volgens de gedragscode van Karate-do en de club.
Aan dit lidmaatschap komt automatisch een einde als een lid niet meer voldoet aan één of meer van deze voorwaarden.
Dit houdt in dat het lid niet meer toegelaten kan zal worden tot de activiteiten van de vzw.
Voor de werkende leden (= leden van de vzw volgens het geldend ledenregister) geldt daarenboven een door de statuten voorziene regeling voor toetreding en ontslag.

3. Stijlgroep

Karateclub Hiryu Ninove vzw beoefent karate volgens de richtlijnen van de JKA (Japan Karate Association) Belgium, behorend tot de Shotokan-stijl.
Karateclub Hiryu Ninove vzw is lid van Karate Vlaanderen vzw, met clubnummer 4064.

4. Het Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan van de vzw is samengesteld zoals vermeld in de vzw-statuten en zoals weernomen op de clubfiche ingediend bij de Vlaamse Karate Federatie vzw.
Het bestuursorgaan bepaalt het dagelijks beleid van de club.

4.1. Administratief bestuur

Voorzitter: Philip Decommere
Secretaris: Karen Mariën
Penningmeester: Imelda Van Den Steen
Clubverantwoordelijke: Frank Van de Mergel

De administratieve bestuursleden voldoen aan de voorwaarden gesteld in het Interne Reglement van de Karate Vlaanderen vzw.

4.2. Technisch bestuur

De inhoud van de trainingen wordt bepaald door de clubverantwoordelijke/ jeugdsportcoördinator (indien hoofdtrainer).

Clubverantwoordelijke, clubexaminator en jeugdsportcoördinator: Frank Van de Mergel
Verantwoordelijke voor het Technisch Bestuur (hoofdtrainer): Frank Van de Mergel

Lesgevers:

 • Dimitri Beeckman
 • Tiemen Van Der Straeten
 • Kurt Horrie

Hulplesgevers:
 • Stephane Duran
 • Imelda Van Der Straeten
 • Philip Decommere
 • Evy Leroux
 • Dimitri Van Der Straeten
 • Erik Nolf
 • Annick Van den Spiegel

De lesgevers kunnen worden bijgestaan door gelegenheidslesgevers, volgens de planning opgesteld door de verantwoordelijke van het Technisch Bestuur.
De technische bestuursleden voldoen aan de voorwaarden gesteld in het Interne Reglement van de Karate Vlaanderen vzw.

5. Trainingen

5.1. Algemeen

De trainingen gaan door in de Stedelijke Sporthal van Ninove, Parklaan 15, 9400 Ninove.
Trainingen volwassenen op donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 17.30 tot 19.30 uur.

Trainingen jeugd op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur en op zaterdag van 16.00 tot 17.30 uur.

Trainingsuren en –plaatsen kunnen wijzigen door omstandigheden.
De leden worden tijdig op de hoogte gebracht van deze wijzigingen.

De verantwoordelijke van het Technisch Bestuur duidt de lesgevers aan voor elke training

De inhoud van de trainingen wordt door hem bepaald.

Het Technisch Bestuur adviseert over de indeling van de groepen.

De clubexaminator staat in voor de stijlbewaking.

De lesgevers ontvangen voor hun lesgeven geen enkele vergoeding. Enig voordeel dat door de vzw wordt verstrekt, is de terugbetaling van hun inschrijvingsgeld voor stages en trainingsdagen. Het volgen van officiële cursussen door deze lesgevers (Sport Vlaanderen, Sportac, VSF, …) zal worden aangemoedigd.

De lijst met lesgevers, consulteerbaar op de website van de club zal door het bestuursorgaan constant up to date gehouden worden.

Uitzonderlijk en occasioneel kan beroep worden gedaan op andere clubleden om les te geven. Deze ontvangen voor hun lesgeven geen enkele vergoeding.

Van de zwarte gordels wordt verwacht dat zij, gezien de investering die de club in hen heeft gedaan, ter compensatie een zekere inzet tonen tegenover de club, zoals bvb lesgeven, helpen bij activiteiten,….

Als een werkend of toegetreden lid een cursus of bijscholing wenst te volgen zal hij/zij dit voorafgaandelijk vragen aan het bestuursorgaan en zal deze al dan niet toestemming geven voor het volgen hiervan en dit om de tegemoetkoming te verantwoorden tov het budget. Bij het ontbreken van deze voorafgaandelijke toestemming zal er geen tegemoetkoming gegeven worden door de club.

5.2. Hiërarchie

Binnen de club wordt de hoofdtrainer aangesproken met “Sensei”, de overige dangraden worden aangesproken met “Sempai”.

Een gastlesgever wordt steeds gegroet met “Sensei”.

De oplijning gebeurt als volgt: volgens graad, indien er mensen met dezelfde graad zijn, dan primeert de anciënniteit in graad. Indien de vorige hetzelfde zijn, krijgt wie het langst clublid is voorrang en daarna volgens leeftijd.

De hoogste in graad van de eigen club is steeds verantwoordelijk voor het afgroeten vóór en na de training.

Indien een hogere dangraad behorende tot een andere club aanwezig is voor de training, staat deze opgesteld onmiddellijk links van de hoogste in graad van de eigen club.

5.3. Gedragsregels

Een karateka brengt door zijn daden en uitspraken het algemeen imago van karate nooit in het gedrang.

De leden tonen respect voor alle karateka’s, voor elkaar en zeker tegenover de lesgevers en hogere graden.

Een karateka is steeds op tijd in de dojo.

De dojo kan slechts in uitzonderlijke gevallen verlaten worden vóór het einde van de training, en dan nog enkel met instemming van de lesgever.

Bij het betreden en verlaten van de dojo wordt er telkens waardig gegroet.

Karate vereist een volledige concentratie, vóór, tijdens en na de oefeningen.

Er wordt getraind met een proper lichaam en nette kledij, vooral met propere handen en voeten.

Er wordt getraind in een propere en niet gescheurde kimono, dit om het waardig imago van karate te benadrukken.

Indien de mouwen of broekspijpen van de kimono te lang zijn, zullen deze naar binnen worden omgelegd.

Publiciteit op de kimono is niet toegelaten.

Kort geknipte nagels aan handen en voeten zijn een voorwaarde om kwetsuren en besmettingen te voorkomen. Make-up en gelakte nagels zijn uit den boze.

Het dragen van oorringen, piercings of andere juwelen, alsook van metalen haarspeldjes is verboden. De vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kwetsuren veroorzaakt door piercings of andere juwelen al dan niet gedragen op niet zichtbare plaatsen.

Het is aangeraden zonder bril te trainen voor kumite-oefeningen.

De jeugd en de dames worden toegestaan een wit T-shirt te dragen onder de kimono.

In normale omstandigheden wordt de cafetaria niet betreden in kimono. Uitzonderingen voor de jeugd kunnen worden toegelaten.

Arm- en beenbeschermers worden niet toegestaan tenzij bij kwetsuren en mits toestemming van de verantwoordelijke instructeur.
Een schelp (bescherming van de geslachtsdelen) wordt toegelaten bij de heren en is verplicht bij competitie. Bij de dames wordt borstbescherming toegelaten en tevens verplicht bij competitie.

Bij niet-naleving van deze regels is het aan de lesgever om te beslissen of er aan de training kan worden deelgenomen.

Bijkomend trainen in andere clubs om verder te evolueren in het karate en/of voor ontspanning is toegestaan en wordt aangemoedigd maar uit respect is het wenselijk de clubverantwoordelijke hierover in te lichten.

Teneinde de samenhorigheid en het clubgevoel te stimuleren en om de herkenbaarheid van de club naar buiten toe te vergroten, worden de leden gevraagd om zo veel mogelijk de vestimentaire items die door de club worden vertrekt (T-shirt, fleece, rugzak, …) te dragen, en dit zeker bij samenkomsten met andere clubs

6. Examens

De clubexaminator zal geen graadverhoging toekennen aan een karateka die niet voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in het Technisch Reglement BAKF. (https://www.jka-vlaanderen.be/graduatie/kyu-graden/algemeen)

Er worden verschillende examens per jaar georganiseerd. Om aan de examens te kunnen deelnemen, moet er op regelmatige basis worden getraind (niet enkel rond de examenperiode).

De clubexaminator bepaalt wie aan de examens mag deelnemen in overleg met de andere lesgevers.

Met betrekking tot graadverhogingen: de clubverantwoordelijke wordt niet verondersteld zicht te hebben op het aantal trainingen in andere clubs. Elders trainen kan dus niet ter compensatie van de eigen clubtrainingen gebruikt worden.

Tijdens het afnemen van de clubexamens worden geen toeschouwers toegelaten in de dojo.

De verantwoordelijkheid voor het mogen afleggen van een DAN examen behoort tot de verantwoordelijkheden van de technisch verantwoordelijke van de club. Deze zal in overleg met de andere hoger gegradueerden bepalen wie deel kan/mag nemen aan het examen, ook het schriftelijk gedeelte. Het is vanzelfsprekend dat de wachttijden voor DAN graden dienen te worden gerespecteerd. Hij zal ook de kandidaat voordragen aan de verantwoordelijke van België. De voorwaarden voor het deelnemen aan de verschillende DAN examens bevinden zich op de site van JKA Vlaanderen vzw (https://www.jka-vlaanderen.be/graduatie/dan-graden).

7. Lidgelden en vergoedingen

Het bestuursorgaan beslist jaarlijks, bij het voorstellen van de begroting aan de AV, het bedrag van de lidgelden voor het volgend seizoen, zowel wat de jeugd als wat de volwassenen betreft.

Clubleden die deelnemen aan officiële stages en trainingsdagen kunnen, mits afgifte van een betalingsbewijs binnen twee weken volgend op de activiteit, aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming vanwege de vzw.

Het bedrag van deze tegemoetkoming wordt bepaald door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan beslist of het opzeggen van een lidmaatschap bij de vzw gepaard gaat met een terugbetaling van het lidgeld of met een gedeelte daarvan.

8. Privacyverklaring

De persoonlijke gegevens worden verwerkt door karateclub Hiryu-Ninove vzw – Eichemstraat 143 te 9400 Ninove; info:, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten.

De inschrijving wordt aanzien als een contractuele verbinding die de vzw toelaat een correct ledenbeheer te hebben en de leden op de hoogte te houden van alle activiteiten dewelke de club organiseert. Indien een lid niet wil dat de club zijn of haar gegevens verwerkt met het oog op direct marketing, volstaat het om dit mee te delen op voorzitter@kc-hiryu.be. Via dit adres kan ook altijd gevraagd worden welke gegevens de club over individuele leden verwerkt om ze te verbeteren, laten wissen of over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.kc-hiryu.be.

9. API (aanspreekpersoon integriteit)

Binnen de club zijn er een aantal personen die opgeleid zijn als API (een API is een laagdrempelig aanspreekpunt waar sporters en hun ouders, lesgevers, bestuursleden of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, een vermoeden of een klacht over (seksueel) overschrijdend gedrag). De namen van deze personen zijn terug te vinden op de website van de club.

10. Slotbepaling

Indien zich zaken voordoen die niet in dit reglement zijn voorzien, zal het bestuursorgaan hierin een beslissing nemen, voor zover deze zaken niet statutair behoren tot de bevoegdheid van de AV.

 

Vrijwilligersstatuut

INFORMATIE VOOR DE VRIJWILLIGER

(verstrekt in overeenstemming met de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers)
1. Gegevens sportfederatie
Naam: Karateclub Hiryu Ninove vzw
Zetel: Eichemstraat 35, 9400 Appelterre
Telefoon: 0498 94 45 10
Contact: info@kc-hiryu.be
Doel van de vzw Karateclub Hiryu Ninove: het scheppen van een omgeving waarin de karatesport kan worden beoefend
Juridisch statuut: VZW

2. Aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de organisatie

De aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de organisatie wordt geregeld door artikel 5 Wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

De vrijwilliger is persoonlijk burgerlijk aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van zijn bedrog of opzet, van een door hem begane zware fout of van een door hem eerder gewoonlijk dan toevallig begane lichte fout bij het verrichten van vrijwilligerswerk voor de sportclub.

De vrijwilliger is niet persoonlijk burgerlijk aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een door hem toevallig begane lichte fout bij het vrijwilligerswerk.
Voor deze schade is de sportclub burgerlijk aansprakelijk.


3. Verzekeringsinformatie

Risico’s tijdens het vrijwilligerswerk die gedekt zijn door een verzekering burgerrechtelijke aansprake-lijkheid van de organisatie met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid:

 • burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de Vlaamse Karate Vereniging (VKV) vzw en van de VKF-clubs die aangesloten zijn bij de werking van de Vlaamse Karate Vereniging (VKV)
 • burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger
 • de rechtsbijstand van de vrijwilliger

Verzekeringsmaatschappij: KBC verzekeringen, Kortrijksesteenweg 390, 9000 Gent
Polisnummer: AN/31.978.367-000


4. Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger is gehouden tot geheimhoudingsplicht betreffende de informatie die hem is toevertrouwd uit hoofde van het vrijwilligerswerk. Schending van de geheimhoudingsplicht wordt gesanctioneerd door artikel 458 van het Strafwetboek, dat luidt als volgt:

"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht deze geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd [euro]” (zoals gewijzigd bij art. 2 W. 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet).